Nyt fra Bulderby uge 40

Nyt fra Bulderby uge 40

IMG_2423Dette nyhedsbrev er lidt anderledes end normalt. Formatet er anderledes, og det er noget længere end det plejer at være. Det er fordi vi har noget vigtigt at fortælle, og vi håber I vil tage jeg tid til at læse det.

Inden længe får I tilsendt et brev fra kommunen vedrørende forældretilfredsundersøgelsen for 2015. Forældretilfredshedsundersøgelsen er jeres mulighed for, helt anonymt, at tilkendegive hvordan I tænker vi udføre vores arbejde inden for den ramme og ressourcer vi er blevet tildelt. Vi håber meget at I vil bruge tid på at udfylde undersøgelsen, og at vi kan slå det meget fine resultat fra 2013, hvor vi havde en stemme procent på hele 83 %.

IMG_0065I undersøgelsen er der mulighed for at give uddybende anonyme kommentarer – det må man hjertens gerne, men vi håber at man har lyst til, at fremkomme med eventuelle negative kommentar til personalet også. Det er meget nemmer at gøre noget ved kritikpunkterne, når man ved hvem der står bag, og når man kender konteksten. Det er ikke fordi vi har noget imod kritik, vi har iværksat mange tiltag på baggrund af kommentarer i tidligere undersøgelser, det er bl.a. tiltag omkring kommunikation, legeplads og overgang fra vuggestue til børnehave. Anonym kritik kan være med til at skabe en dårlig stemning, som vi gerne vil undgå.

IMG_0116Når I besvarer undersøgelsen, opfordre vi også til at I ikke besvare ud fra, hvor godt det ville være hvis vi var mere personale og havde flere ressourcer, men svar gerne ud fra, hvordan vi klarer det inden for de rammer vi er blevet tildelt.

En del af spørgsmålene i undersøgelsen går på, hvordan I oplever at vi arbejder med de pædagogisklæreplaner – de seks forskellige tema områder som alle institutioner skal arbejde med. Det synes vi selv vi er ret gode til, og de seks læreplanstemaer er en integreret del af vores praksis – men vi er nok ikke altid så gode til at fortælle om, hvordan vi arbejder med temaerne. Derfor har vi på de kommende sider prøvet at forklare hvordan vi tænker de forskellige temaer, og givet små eksempler på hvordan vi arbejder med dem i det daglige.

IMG_0104Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, er I mere end velkomne til at kontakte personalet.

Bulderbys nyvalgt forældreråd har holdt deres første møde, og referatet fra dette, kan læses på www.børnehuset-bulderby.dk. I næste uge har vi ”ude-uge”. Vi laver forskellige aktiviteter, sylter, tager på skovtur og siger velkommen til efteråret. Husk praktisk ude tøj, og medbring gerne frugt og grønsager fra haverne, samt syltetøjsglas.

Vores tanker om krop & bevægelse

SDC13920I takt med den stigende samfundsmæssige opmærksomhed omkring krop og bevægelse, sund kost og sansemotorisk stimuli, anser vi det som et særligt ansvar, at bidrage til at børnene opnår en større kropslig bevidsthed.” At give børnene deres ben tilbage”.

Ved at få viden og indsigt i hvordan kroppen fungerer, dens styrke, muligheder og hvad den betyder for sundhed og velværd, får børnene også mulighed for at få indsigt i sig selv og andre mennesker. Vi har alle en krop, som er vigtig at holde i gang, kende, styrke og udvikle – og ikke mindst være glad for. Det er kroppen der er fundamentet i mennesket. Krop og bevægelse er ikke kun fysiologisk, men også en sanselig verden. Bevægelse baner vej for at udforske, afprøve, nyde og forstå kroppen. For at sikre at alle deltager i bevægelse aktiviteter, veksler vi mellem at lave aldersbestemte aktiviteter, fælles-aktiviteter og kønsopdelte aktiviteter.

Sådan arbejder vi med krop & bevægelse:

 • Vi giver børnene lov til at bruge hele huset; man må gerne løbe på gangene, kravle på bordene, trille ned af bakker på legepladsen, og køre i race på cykler
 • Vi laver gymnastik og bevægelsesaktiviteter – både planlagt og spontant
 • Vi spiser sund, økologisk hjemmelavet mad og taler om hvad det gør ved kroppen
 • Vi tager på trave ture ud af huset

 

Vores tanker om natur & naturfænomener

untitledUdgangspunktet for at forstå verden, er også forståelse af den natur, vi lever i og har ansvar for. For at kunne lære skal nysgerrigheden være til stede – og naturen er et enestående sted at få vakt opmærksomheden og pirret nysgerrigheden. Det er vigtigt at børn får naturoplevelser sammen med engagerede voksne, og at de lærer naturen at kende med alle sanser, og at de oplever den som en kilde til og rum for leg, oplevelser, udforskning og viden. Det er vigtigt at børnene får en forståelse for naturens betydning for os, og for vigtigheden af at behandle natur og dyr på en ordentlig måde. Natur og naturfænomener har stor betydning for os i Bulderby, og vi har indrettet os efter at have et inde og udeliv, der skaber mulighed for naturoplevelser, der kan være med til at børnene aktivt kan bruge deres sanser.

Sådan arbejder vi med Natur og naturfænomener:

 • Vi har drivhus og urtehave som børnene hjælper med at så, passe, høste, tilberede og spise – så de får en fornemmeles for hvordan mad bliver til.
 • Vi planter og så i have og vindueskarme.
 • Vi laver mad til fuglene, og passer god på de dyre vi måtte finde i haven.
 • Vi taler om at passe på naturen, og hvad det betyder når man f.x. brækker grene af træerne

Vores tanker om Sprog og Sprogstimulering

Sproglige færdigheder er en indgangsdør til verden en mulighed for at høste viden og erfaringer.

IMG_0969Sproget er helt afgørende for, at barnet udvikler sig til et bevidst socialt individ, og at barnet udvikler et bevidst forhold til omverdenen, hvor barnet kan udtrykke sig og kommunikere med andre. Sproget skaber kontakt, og evnen til at bruge nuancerne i sproget støtter og fremmer forståelsen af en selv (identitet og selvopfattelse) og af andre. Det er derfor vigtigt at træne dialogen, så børn i fællesskabet kan tale, lytte, stille spørgsmål, give svar og være aktive i at planlægge fællesaktiviteter og projekter.

Det er vigtigt at de voksne er bevidste om deres funktioner som rollemodeller, f.eks. skal vi være opmærksom på vores eget sprogbrug, både når vi taler med børn, men også personalet imellem. De voksne skal støtte børnene i at sætte ord og begreber på de oplevelser, børnene har i hverdagen. Vi skal give børnene en udfordrende hverdag med oplevelser, der giver lyst til at bruge sproget. Den daglige sprogstimulering har indvirkning på sprogforståelsen og ordforrådet. Det sker dagligt gennem leg, højtlæsning, fortælling, lytte- og lydtræning fx med rim og remser, sange/musik og sanglege. Vi er opmærksomme på, at alle børn udvikler deres sprog på en sådan måde, at de kan indgå i sociale sammenhænge. Det vil sige at vi samarbejder med talepædagoger og sprogvejledere om at yde hjælp til de børn, der måtte have behov for det.

Sådan arbejder vi med sprog og Sprogstimulering:

 • Vi læser bøger og taler om det vi læser – vi læser gerne de samme bøger mange gange – gentagelser gør glad
 • Vi laver sjov med ord, fjoller med sproget
 • Vi synger mange sange, og laver ofte kendte sange om, synger dem anderledes for at pirre den sproglige opmærksomhed.
 • Vi skriver på rigtige tavler med bogstaver! – for at børnene kan opleve voksne bruge et skriftsprog
 • Vi opfordrer børnene til at ”legeskrive” deres navn når de f.x. laver tegninger

Vores tanker om sociale kompetencer

IMG_0221Det er vores opfattelse at den virkelighed vi lever i, bærer præg af manglende respekt overfor andre, og vi mærker et skred i de grundlæggende værdier om hvordan man behandler hinanden. Vi vil gerne intolerance og manglende forståelse for andres behov til livs. Vi ser det som vores opgave, sammen med forældrene, at støtte børnene i at danne venskaber, således at de oplever glæden ved at være en del af et fællesskab. Børn skal i omsorg og respekt have mulighed for at udvikle konstruktive og nære relationer til andre mennesker. Der skal være plads til at give udtryk for egne følelser og behov, samtidig med at børnene også forstår, at andre har de samme behov.

Børn skal lære at sætte grænser for sig selv og sige til og fra. Det er vigtigt at kunne samarbejde med andre, uden at give køb på sin egen integritet. Børn skal have mulighed for at blive støttet i at danne venskaber og komme med i grupper, hvor de kan give og opnå anerkendelse, samt opleve betydning og styrke i fællesskabet. Børn skal kunne vise respekt, indlevelse og tolerance overfor andre. Vi anerkender barnets ret til at sige til og fra.

Sådan arbejder vi med sociale kompetencer

 • Vi taler pænt til hinanden, og vi accepter ikke mobning. Vi taler om hvordan man er en god ven – veninden.
 • VI taler om dem der er her, og vi taler om dem der har fri – alle er vigtigt for at fællesskabet fungerer.
 • Vi taler om hvordan man kan ”skælde ud” og sig nej, på en god måde.
 • Vi opfordrer aktivt forældre til at lave legeaftaler, for at skabe sammenhæng mellem hjemmet og Bulderby.

Vores tanker om personlig udvikling

Bedste venner
Bedste venner

Børn har brug for at udfolde sig og afprøve deres potentialer. Muligheden for at forfølge små ideer, at skabe egne projekter og opleve, at de børn og voksne, de er sammen med i hverdagen, anerkender dem for deres indsats, styrker selvværdet. Børn har behov for at lære at tackle de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskabet, for derigennem at få et nuanceret kendskab til sig selv og andre. Samtidig med at børn skal have mulighed for at opleve sig selv som afholdte og værdsatte individer, der er beskyttet af et fællesskab, skal de også lære at se og forstå sammenspillet og de konflikter, der kan opstå med andre – både børn og voksne. De skal både kunne mærke deres egne grænser – kunne sige til og fra – og på samme tid kunne indgå som en social del af et større fællesskab, der gør verden sjov og udfordrende at være i.

Sådan arbejder vi med personlig udvikling:

 • Vi giver plads og støtte til, at børnene udvikler sig til selvstændige stærke, og alsidige personer, der selv kan tage initiativ
 • Vi hjælper børnene med at finde ud af, hvad de er gode til, hvem de er.
 • Vi sikre at børnene oplever sig som værdifulde deltagere i og medskabere af et socialt fællesskab

Vores tanker om kulturelle udtryksformer

Kultur er et udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er igennem mødet med andre og det anderledes, at vi definerer vores eget kulturelle ståsted, og genkender vores egne kulturelle rødder.

IMG_2227Mødet med andre menneskers udtryk og kultur, og ikke mindst med voksne, der kan formidle kunst og kultur, kan være med til at sætte gang i en udvikling af børns kulturelle udtryksformer, og skabe forståelse for kulturelle forskelligheder. Gennem oplevelser af kunst og kultur får børn inspiration til selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder. Det er en forudsætning for denne skabelsesproces, at børnene har mulighed for, rum og tid til at udfolde sig på egne betingelser – både når det handler om pladskrævende, støjende eller mere rolige aktiviteter. Gennem mødet med andre udtryksformer – både kunstnerisk, kulturelt, og ved at stifte bekendtskab med andre måder at leve på og andre værdier – udvikles børnene til hele nysgerrige tolerante mennesker.

De opnår forståelse for mangfoldighed, og for at menneskers sprog, vaner og levevilkår kan være vidt forskellige.

Sådan arbejde vi med kulturelle udtryksformer:

 • Vi har forskellige materiale, papir, sakse, farvekridt og blyanter tilgængelige i børnehøjde
 • Vi giver tid og rum til fordybelse – op opfordrer børnene til at dygtiggøre sig, og gøre sig umage.
 • Vi giver børnene mulighed for selv se andre lave kunst – vi besøger AROS og andre kulturinstitutioner.
 • Vi giver gennem bl.a. musik børnene mulighed for at opleve glæde ved at skabe noget sammen i fællesskab.

Ikke-kategoriseret
Comments are closed.